fbpx Skip to main content

Ledeninfo

Aanmelden & contributie

Contributie
Hieronder vind je een overzicht van de contributiekosten voor een lidmaatschap van WEC. Niet actieve leden worden enkel bij de KNVB aangemeld indien zij een (jeugd)bestuursfunctie vervullen en/of als leider, trainer of scheidsrechter rechtstreeks bij wedstrijden van WEC betrokken zijn.

Betaling
De betaling van de verschuldigde contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd. Betaling kan per jaar of per half jaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze penningmeester, John de Mol via e-mail op penningmeester@wec.nl of telefonisch op 06-8360 9823.

Aanmelden
Wil je je aanmelden als lid? Dan kun je bijgaand formulier downloaden en invullen. Je kunt dit formulier volledig ingevuld afgeven bij WEC of scannen en e-mailen naar ledenadministratie@wec.nl.

Aanmeldformulier
Pupillen
€ 95,-
Junioren
€ 110,-
Senioren
€ 150,-
Niet-actieve leden
€ 50,-

Begeleiders

Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Gedragsregels Begeleiders

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Jeugdspelers

Gedragsregels jeugdspelers

 • WEC streeft er naar dat eenieder zich na een training/wedstrijd doucht.
 • Op trainingsdagen en wedstrijddagen van de jeugd mag er niet gerookt worden op het sportpark. We komen op gewone schoenen naar de club en in de auto’s naar uitwedstrijden.
 • Op wedstrijddagen wordt het Tenue en presentatiepak gedragen. Deze mogen niet tijdens trainingen worden gedragen.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. Dit kan in een weekplanning van de leiders worden vermeld.
 • Spelers zijn 5 minuten voor aanvang van een training aanwezig op het veld.
 • Spelers helpen mee met het opruimen van de materialen na een training.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Spelers en trainers/leiders hebben respect voor elkaar, de tegenstander en het publiek.
 • Vloeken, schelden en ruzie zijn niet toegestaan.
 • Gebruik van telefoon in de kleedkamer is verboden.
 • We zijn zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al ben je het daar niet mee eens.
 • De speler is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als er niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. De staf zal voor het seizoen aangeven op welke manier dit dient te gebeuren.
 • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
 • Indien er een situatie ontstaat m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dan kan men hiervoor contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen.

Ouders/verzorgers

Alle gedragsregels welke betrekking hebben op de spelers zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
 • Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team en helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd indien nodig. Zie in een eventuele weekplanning van de staf.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.
 • Kritiek, op en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging

Vertrouwenspersoon

Wanneer kun je een beroep doen op onze vertrouwenspersonen?

Als je lid bent van een sportvereniging zoals R.K.S.V. W.E.C. wil je natuurlijk op een plezierige manier samen met anderen voetballen. Samen met je teamgenoten, trainers en begeleiders sportief bezig zijn en op een vriendschappelijke manier met elkaar om kunnen gaan.

Natuurlijk ontstaan hierbij weleens problemen die je dan meestal gezamenlijk op kunt lossen met een trainer/coach, teammanager, commissie- of bestuurslid. Het kan voorkomen dat je in een situatie verzeild raakt die je zelf niet goed kunt oplossen, omdat je het probleem niet kunt of durft te bespreken. Je kunt daarbij denken aan ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie.

Kom je hier zelf niet goed uit, dan kun je terecht bij één van de “vertrouwenspersonen” van R.K.S.V. W.E.C. De vertrouwenspersoon is er voor vertrouwelijke zaken en zoekt samen met jou naar mogelijkheden om het probleem op te lossen. Je kunt daarbij denken aan advies hoe je zelf het probleem op zou kunnen lossen, bemiddeling of het probleem voorleggen aan andere deskundigen of instanties.

Het is belangrijk dat je weet dat je probleem vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De vertrouwenspersoon bespreekt niets met anderen zonder jouw toestemming. Gelukkig blijkt in de praktijk, dat na het bespreekbaar maken van het probleem je er vaak met z’n allen wel uit kunt komen.

Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek met de vertrouwenspersoon dan kun je contact opnemen met Susan van der Aa, bereikbaar op 06-22864366 of met Cees Hamers, hij is bereikbaar op 06-25172071. Wil je ze schrijven dan kan dit per email aan vertrouwenspersoon@wec.nl.

Susan van der Aa - WEC Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Susan van der Aa
06 – 2286 4366
vertrouwenspersoon@wec.nl

Ik ben Susan van der Aa, geboren op 16 juli 1977 en moeder van 3 zonen die actief lid zijn bij WEC. In het dagelijks leven werk ik bij mijn man Twan in zijn autobedrijf en in mijn vrije tijd speel ik graag een potje tennis. WEC is een leuke gezellige club waar ik jongens en meiden met plezier zie voetballen. Soms gebeuren er dingen binnen een vereniging waar je je niet prettig bij voelt en die moet je kunnen bespreken, daarvoor is een vertrouwenspersoon. Is er iets vervelend gebeurd of voel je je niet fijn blijf daar niet mee rond lopen en neem gerust contact op.

Cees Hamers - WEC Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Cees Hamers
06 – 2517 2071
vertrouwenspersoon@wec.nl

Mijn naam is Cees Hamers, ik ben geboren op 8 januari 1951. Ik ben getrouwd met Erlani en samen hebben we 4 zonen en 8 kleinkinderen. Bijna 40 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, daarnaast was ik ruim 20 jaar dirigent van het Boschwegs Kinderkoor. Net zo lang ben ik ook jeugdtrainer geweest bij Wielervereniging Schijndel. Op Basisschool ’t Kwekkeveld ben ik ook een aantal jaren vertrouwenspersoon geweest. Ik geniet nu al ’n paar jaar van mijn pensioen en breng mijn tijd door op de racefiets, terwijl ik ook nog 2 dagen werk.