fbpx Skip to main content

Algemene leden vergadering

By 11 september 2023Algemeen

Beste leden,

Hierbij nodig ik u allen uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 september 2023. De vergadering begint om 20.00 uur.
De vergadering vindt plaats in de kantine op ons sportpark “De Glorie”.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 september 2022
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Begroting 2023-2024 en vaststelling contributie
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Bestuursverkiezing
 11. Evaluatie 75 jaar jubileum
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting agenda:
Punt 6: Vanaf 19.30 uur ligt het verslag van de penningmeester in de bestuurskamer ter inzage. Hierbij is de penningmeester aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Punt 9: In de kascommissie is dit jaar periodiek aftredend Rijn Verhoeven en is niet meer verkiesbaar. Leden kunnen zich aanmelden voor of tijdens de vergadering.
Punt 10: Conform het rooster van aftreden is Hans Peeters aftredend en herkiesbaar.
Leden kunnen zich voor punt 10 aanmelden conform artikel 11.3 van ons huishoudelijk reglement.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn zich af te melden bij de secretaris of bij één van de overige bestuursleden.

Namens het bestuur,

Hans Peeters, secretaris secretaris@wec.nl