Mededeling KNVB

By 6 juni 2020 Algemeen

Op dit moment werken we achter de schermen, in overleg met de overheid, NOC*NSF en de belangverenigingen in het amateurvoetbal, hard aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Wij hopen hierbij op een verdere versoepeling van de maatregelen. Dat is goed voor het amateurvoetbal en zeker voor jullie als vereniging. Duidelijkheid vanuit de overheid is gewenst over bijvoorbeeld het wel/niet spelen met publiek na 1 september. Vooralsnog luidt de maatregel dat wedstrijden gespeeld moeten worden zonder publiek, maar dit staat lijnrecht tegenover de versoepeling dat er wel groepen (georganiseerde samenkomsten) van 100 mensen per 1 juli zijn toegestaan. Ook worden de feiten steeds duidelijker over de impact van voetballen zonder 1,5 meter. Niet alleen voor de jongste leeftijdscategorieën maar met name ook voor die van 19 jaar en ouder. Ons recente onderzoek (i.s.m. Immotio) toont aan dat de langdurige contactmomenten tussen voetballers in een wedstrijd beperkt zijn. De besmettingskans en verspreiding van het virus in een wedstrijd is daarmee ook relatief klein. Wij hopen dan ook dat het eerder dan 1 september is toegestaan voor alle leeftijdscategorieën om weer met contact te mogen trainen en dat er zodoende ook weer (oefen)wedstrijden georganiseerd kunnen worden.

Als de positieve ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus zich doorzetten, is het per 1 juli in ieder geval wel weer toegestaan om te zaalvoetballen. De voorwaarden waaronder dit kan gebeuren worden op dit moment nader uitgewerkt in samenwerking met NOC*NSF en andere bonden. Zodra deze definitief zijn goedgekeurd zullen wij deze snel communiceren. Hetzelfde geldt voor de openstelling van sportkantines per 1 juli.

Ondertussen zijn we dus hard bezig om het voetbal zo veel als mogelijk “coronaproof” te maken. Zeker richting de start van het nieuwe seizoen. Wanneer het nieuwe seizoen officieel van start gaat, en hoe deze start eruit gaat zien is dus wel afhankelijk van een hoop factoren zoals de duur van de huidige coronamaatregelen en de ontwikkeling van het virus. We zullen jullie tijdig hierover informeren, maar uiteraard willen we hierin ook zorgvuldig zijn. Heb dus nog even geduld en zorg ervoor dat je je tot die tijd blijft houden aan de geldende maatregelen.

Verder in deze nieuwsupdate:

 • Update: concept klasse-indelingen standaardvoetbal
 • Steunpakket 2.0
 • Start campagne ledenbehoud: ‘Word geen Daan!’
 • Eindafrekening seizoen 2019/’20
 • VoetbalTV naar de rechter
 • Dekking voor niet-leden tijdens corona

Update: concept klasse-indelingen standaardvoetbal mannen
Vorige week publiceerden we de concept-klasse indelingen voor het seizoen 2020/’21 van het standaardvoetbal mannen. Via deze link tref je nu een update aan van deze indelingen. Aangezien de inschrijvingen sluiten op 17 juni kunnen hierin nog verdere wijzigingen plaatsvinden als gevolg van fusies, terugtrekkingen en/of wijzigingen van speeldagen.

Uiterlijk vrijdag 12 juni worden ook de concept klasse-indelingen bekendgemaakt van de categorie A vrouwencompetities (topklasse t/m 2e klasse). Voor het reservevoetbal (A-categorie) en de overige competities geldt dat de concept klasse-indelingen bekend worden gemaakt na 17 juni wanneer alle inschrijvingen binnen zijn. Teams die al een verzoek hebben ingediend om hoger/lager ingedeeld te worden ontvangen hierover geen apart bericht maar zien dit terug in de concept klasse-indelingen. Bij de teaminschrijving in Sportlink kan dit aangegeven worden maar dit is niet noodzakelijk.

Op basis van de huidige beperkingen (vanaf 1 september spelen van officiële wedstrijden) verwachten we op dit moment dat de competities gewoon starten volgens de eerder gepubliceerde speeldagenkalender (klik hier). Enige uitzondering hierop vormt de start van de competitie voor de 2e en 3e divisie mannen die oorspronkelijk voor 1 september gepland stond. Zoals eerder vermeld zijn we hierin afhankelijk van een mogelijke verdere versoepeling en de ontwikkeling van het virus.

Voor wat betreft het bekervoetbal in september moeten we nog een voorbehoud maken. Ook dit hangt mede af van de mogelijke verdere versoepelingen zoals eerder benoemd in de inleiding. Hierover nemen we later een definitief besluit.

Hieronder vind je de routekaart m.b.t. de voorbereiding op het nieuwe seizoen:

 • 1 juli – Publicatie indelingen 2de/3de divisie en hoofdklasse
 • 10 juli – Publicatie indelingen categorie A veld- en zaalvoetbal
 • 24 juli – Publicatie poule-indelingen beker categorie A veldvoetbal
 • 24 juli – Publicatie indelingen categorie B zaalvoetbal
 • 25 juli – Publicatie wedstrijdprogramma beker categorie A veldvoetbal
 • 1 augustus – Publicatie wedstrijdprogramma beker categorie A en B zaalvoetbal
 • 7 augustus – Publicatie poule-indelingen beker categorie B veldvoetbal
 • 21 augustus – Publicatie indelingen categorie B veldvoetbal

Steunpakket 2.0
Op 1 mei schreef ik je al over de 110 miljoen euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld ter ondersteuning van sportverenigingen. Van dit bedrag is €90 miljoen bestemd voor alle sportverenigingen om de huur kwijt te schelden voor de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020 (3 maanden). Deze financiering loopt via de gemeenten, omdat zij degenen zijn die de huur van sportverenigingen innen. De resterende €20 miljoen is beschikbaar voor amateurverenigingen die de accommodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben. Per vereniging is een eenmalige tegemoetkoming van maximaal €2.500 beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid. Momenteel werkt de overheid deze regeling verder uit. Zodra meer bekend is over de voorwaarden, dan wordt dit gecommuniceerd. Uit de resultaten van het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen’ van het Mulier instituut blijkt dat één op de vier sportverenigingen zich zorgen maakt over het voortbestaan vanwege het verlies van leden en sponsors. Wij hebben er daarom, met NOC*NSF en de andere sportbonden bij de overheid op aangedrongen een volgend specifiek steunpakket voor de sportwereld beschikbaar te stellen:

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van €4.000. Er gelden wel een aantal voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van de KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode. Aanvragen kunnen tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vind je ook meer informatie over de voorwaarden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is de opvolger van de TOGS-regeling, die in juni afloopt. De TVL helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en zal daardoor voor lang niet alle verenigingen van toepassing zijn. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over deze regeling, is terug te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Onlangs heeft het kabinet besloten om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) te verlengen. Een mooie maatregel, klik hier voor meer informatie. Echter, als voetbalvereniging kun je tegen twee zaken aanlopen. Zo kan er sprake zijn van een afwijkend boekjaar, te weten 1 juli – 30 juni (i.p.v. de geldende 1 januari – 31 december). Daarnaast lijkt de regeling niet in alle situaties rendabel, aangezien de te maken extra accountantskosten niet opwegen tegen de te ontvangen subsidie. Wij hebben beide knelpunten, via NOC*NSF, bij het kabinet onder de aandacht gebracht en verzocht om hiervoor met aanpassingen te komen. Zodra meer hierover bekend is, dan wordt dat gecommuniceerd.

Kortlopend krediet

Door de coronamaatregelen kunnen verenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) €10 miljoen om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet. Meer informatie hierover vind je hier.

Coronacalculator

De Coronacalculator is een initiatief van de KVK, VNO-NCW en MKB Nederland. Door eenvoudig jouw verenigingsnaam of KVK-nummer in te vullen, kan je zien welke overheidsregelingen voor jouw vereniging mogelijk relevant zijn. Klik hier voor meer informatie.

Start campagne ledenbehoud: ‘Word geen Daan!’
Om voetballers die twijfelen over hun lidmaatschap te behouden voor hun club en team starten we vandaag de campagne ‘Word geen Daan!’. Met deze ludieke campagne hopen we voetballers die twijfelen over hun lidmaatschap over de streep te trekken om ook volgend seizoen lid te blijven van hun club. In de campagne laten we op een luchtige en herkenbare manier zien dat iedere voetballer (‘Daan’) een onmisbare schakel vormt in zijn/haar team en het team daarom niet in de steek kan laten. De campagne is een samenwerking tussen ING en de KNVB. De video ‘Word geen Daan!’ wordt de komende periode verspreid via de kanalen van Voetbal.nl. Deel deze oproep vooral ook binnen jouw club zodat we samen zoveel mogelijk voetballers binnen boord houden. Klik hier om de video te bekijken en voor meer informatie over de campagne.

Eindafrekening seizoen 2019/’20

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de samenstelling van de eindafrekening van de clubs over het seizoen 2019/’20. De planning is dat we eind juni de afrekening in het bezit van de clubs kunnen stellen. Dan wordt ook duidelijk wat het eindsaldo over het seizoen 2019/’20 is. In deze afrekening zullen, naast de gebruikelijke posten zoals contributie en tuchtzaken, ook andere eerder aangekondigde maatregelen worden doorgevoerd zoals het steunfonds van KNVB, ING en de Oranjeselecties. Ook worden er op de eindafrekening kortingen doorgevoerd, dan wel omslagkosten slechts ten dele doorberekend als gevolg van het stopzetten van de competitie.

VoetbalTV naar de rechter
Wellicht heb je inmiddels al in de media gelezen dat VoetbalTV de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) voor de rechter sleept. De eindeloos lange wachttijden van de AP hebben het jonge initiatief aan de rand van de afgrond gebracht. VoetbalTV wil afdwingen dat de AP de procedure met betrekking tot het videoplatform bespoedigt. Deze procedure loopt al sinds december 2018 en er is nog geen zicht op het einde aan de onzekerheid. Door deze onzekerheid kan VoetbalTV geen nieuwe contracten afsluiten met clubs en sponsors en dus ook niet groeien naar het niveau waarop het kostendekkend wordt. VoetbalTV voelt zich gesteund door privacy experts en juristen maar kan inhoudelijk pas stappen zetten als de AP de procedure volledig heeft afgerond. Met de huidige coronamaatregelen in het achterhoofd zou VoetbalTV bij uitstek uitkomst kunnen bieden voor het uitzenden van amateurwedstrijden waarbij slechts beperkte toegang van publiek mogelijk is.

Dekking voor niet-leden tijdens corona
Nu de verenigingen weer open zijn voor trainingen, bieden steeds meer verenigingen hun leden activiteiten aan. Ook niet-leden zijn daarbij vaak welkom. Wij juichen dit van harte toe. Het is een mooie manier om potentiële nieuwe leden te werven voor jouw club. De kans bestaat echter dat ook niet-leden iets kunnen overkomen tijdens een activiteit bij jouw vereniging. Daarom zijn wij met onze verzekeraar overeengekomen dat tijdelijk (van 1 mei 2020 tot 1 september 2020), een dekking wordt geboden voor overlijden/blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Het gaat hierbij om de volgende verzekerde bedragen*:

 • In geval van overlijden: €12.500
 • In geval van algehele blijvende invaliditeit: €25.000

*Voor deze groep is er geen dekking opgenomen wat betreft medische/tandheelkundige kosten.

Mocht de situatie zich voordoen waarin van deze regeling gebruik moet worden gemaakt en je wenst een toelichting op de polisvoorwaarden, neem dan contact op met je verenigingsadviseur.

Tot zover de nieuwsupdate voor deze week. Veel succes met de organisatie van alle trainingen die ook de komende dagen ongetwijfeld onverminderd doorgaan. En vergeet ook niet om je in te schrijven voor een van onze webinars op www.knvb.nl/samenvooruit. Zo kan je ook vanuit huis gewoon bezig blijven met voetballen. Het programma van volgende week bevat weer een aantal interessante thema’s die relevant kunnen zijn voor jouw club:

 • 8/6 – 20:00u: Hoe ga ik om met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen? Aanmelden
 • 9/6 – 20:00u: Een gezonde businesscase in de kantine. Aanmelden
 • 11/6 – 20:00u: De nieuwe spelregels voor het seizoen 2020/’21. Aanmelden

Veel succes, blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal